Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onze lesovereenkomsten, online aanmeldingen, adviezen en andere werkzaamheden door Rijschool Reco worden aangeboden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of digitaal anders zijn overeengekomen.
 2. Onze wederpartij in de Algemene Voorwaarden wordt hierna “cursist” genoemd.
 3. Rijschool Reco biedt de praktijk- en theorie opleidingen in Amsterdam voor de categorieën auto, motor en bromfiets. Waarbij de cursist zelf online aankopen doet voor de rijlessen, examens en de leermiddelen ervan.
 4. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle lesovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Overeenkomst

 1. Als er wordt afgeweken van één van de bepalingen uit de online of papieren inschrijfformulier, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 3. Aanmeldingen

 1. Cursist kan zich aanmelden bij de rijschool door online proefles aan te vragen via https://www.rijschoolreco.nl/aanmelden.
 2. Cursist ontvangt een bevestiging van de proefles via de mail info@rijschoolreco.nl
 3. Elk soort proefles duurt tussen de 60 en 120 minuten. Dit is afhankelijk wanneer de rijinstructeur voldoende beeld heeft van de rijvaardigheid van de leerling.
 4. Door een proefrijles in te plannen gaat de cursist akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 5. Als de cursist niet komt opdagen naar de proefrijles, dan worden er geen kosten terugbetaald. Proeflessen dienen daarom 48 uur voor aanvang te worden geannuleerd.

Artikel 4. Verplichtingen van Rijschool Reco

    Rijschool Reco is verplicht er zorg te dragen:

 1. dat rijlessen worden gegeven door rijinstructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)
 2. dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde rijinstructeur;
 3. dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de leerling zelf wordt ingediend via cbr.nl.
 4. dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen tussen de 60 en 120 minuten duurt. Lesvoorbereiding, rijden met het voertuig, tankbeurten en de afsluiting van de rijles zit hierbij inbegrepen.
 5. dat er een verzekering is afgesloten met een eigen risico van 250 euro, welke in ieder geval voor de in- of opzittende ook dekking biedt tegen aansprakelijkheid van Rijschool Reco jegens de leerling;
 6. de cursist te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek;
 7. de cursist te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
 8. de cursist te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan Rijschool Reco hiervan melding moet maken.

Artikel 5. Verplichtingen van de cursist

De cursist is verplicht:

 1. zich te houden aan de lesagenda. Daarin is vastgelegde de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles in Amsterdam. Rijschool Reco hanteert een wachttijd van 10 minuten. Bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht.
 2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de in de lesagenda afgesproken tijd. Zaterdagen en zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient zelf geregeld te worden. Dit kan telefonisch of via de e-mail. Bij telefonische annulering dient dit te gebeuren tijdens de kantooruren van Rijschool Reco. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de cursist, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad.
 3. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 4. het met Rijschool Reco overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;
 5. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;
 6. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding van start gaat. Indien de cursist nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan Rijschool Reco hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
 7. zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen. Rijschool Reco kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel;
 8. te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, kan Rijschool Reco niet aansprakelijk worden gesteld
 9. de aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen; In ernstige gevallen, zoals bij roekeloos rijgedrag of ander zeer (welbewuste) onoplettend rijgedrag waarbij de aanwijzingen niet worden opgevolgd, wordt de bestuurder aansprakelijk gesteld van de ontstane schade.
 10. nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen en het examen deel te nemen.

Artikel 6. Betalingen

 1. Rijschool Reco is gerechtigd een bedrag aan inschrijving, annulering of administratie in rekening te brengen. De kosten bedragen hiervoor 37,50 euro per activiteit.
 2. Tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen, dient betaling voor de rijopleiding per bank over gemaakt te worden.
 3. Rijschool Reco is gerechtigd tijdens de duur van de inschrijfformulier haar lesprijs te verhogen.
 4. Elke rijles, examen, leermiddel of lespakketten dient zelf door de cursist online aangeschaft
 5. Na aanschaf van een product wordt de cursist op de hoogte gebracht van de te nemen stappen. Dit verschilt per product.
 6. Lespakketten kunnen in 2 of 3 termijnen gespreid worden betaald. Echter wordt er in deze vorm toeslag van 37,50 euro berekend bovenop het geselecteerde lespakket. 
 7. Geldigheid van ieder product die verkocht wordt is enkel 1 jaar geldig. Na de geldigheid heeft de cursist geen recht op restitutie van het lespakket, losse rijlessen oftewel CBR-examens.

Artikel 7. Het examen

 1. Elke Algemene Voorwaarden die door de cursist is aangevinkt/ondertekend wordt door Rijschool Reco als bindend beschouwd, tenzij de cursist de overeenkomst binnen 14 dagen na aanvinken/ondertekening per brief of e-mail ontbindt.
 2. De Algemene Voorwaarden kan door zowel de cursist als Rijschool Reco worden ontbonden met inachtneming van een opzegtermijn van een week.
 3. Indien het cursusgeld bij vooruitbetaling door de cursist is voldaan, zal Rijschool Reco het bedrag onder aftrek van de genoten rijlessen, theoriecursus en het door haar aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengelden aan de cursist restitueren als de aanvraag binnen 8 dagen wordt gedaan na het stopzetten van de rijopleiding.
 4. Rijschool Reco kan de lesovereenkomst slechts ontbinden ingeval van zodanige dringende redenen, dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten. In dat geval is Rijschool Reco gehouden de lesgelden, waarvoor zij nog niet heeft gepresteerd, aan de cursist te restitueren.

Artikel 8. Ontbinding

 1. Elke Algemene Voorwaarden die door de cursist is aangevinkt/ondertekend bij het aanmaken van een online account of bij het invullen van onze papieren inschrijfformulier wordt door Rijschool Reco als bindend beschouwd, tenzij de cursist de overeenkomst binnen 14 dagen na aanvinken/ondertekening per brief of e-mail ontbindt.
 2. De Algemene Voorwaarden kan door zowel de cursist als Rijschool Reco worden ontbonden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 week.
 3. Indien het cursusgeld bij vooruitbetaling door de cursist is voldaan, zal Rijschool Reco het bedrag onder aftrek van administratiekosten á 37,50 euro, de genoten rijlessen, theoriecursus en het door haar aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengelden aan de cursist restitueren als de aanvraag binnen 8 dagen wordt gedaan na het stopzetten van de rijopleiding.
 4. Rijschool Reco kan de lesovereenkomst slechts ontbinden ingeval van zodanige dringende redenen, dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten. In dat geval is Rijschool Reco gehouden de lesgelden, waarvoor zij nog niet heeft gepresteerd, aan de cursist te restitueren.
 5. Bij restitutie dient de cursist rekening te houden dat de actieprijzen enkel geldig zijn zodra de rijopleiding wordt voortgezet tot en met het laatste CBR-praktijkexamen. In alle andere gevallen zien wij de afgenomen rijlessen als losse rijlessen. Bij de verrekening zal er dus ook enkel rekening worden gehouden met de losse rijlestarieven en niet met de promotie lesprijzen van het aangeschafte actiepakket.

Artikel 9. Vrijwaring

 1. Rijschool Reco vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijdingen en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen zoals, niet luisteren naar de instructies van de rijinstructeur en/of roekeloos rijden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, alsmede bij het gebruik door de cursist van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.
 2. Indien de cursist een rijles volgt ondanks dat hem en/of haar bij rechtelijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of zijn en/of haar rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de lesovereenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de cursist Rijschool Reco volledig voor de gevolgen hiervan. De cursist zal eventueel ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel voor zijn en/of haar rekening nemen.

Artikel 10. Overige

 1. Rijinstructeurs maken foto’s van geslaagde cursisten voor op onze social media accounts zoals, Facebook, Instagram,Snapchat en op de website. Tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen, worden de foto’s van geslaagde cursisten geplaatst op onze social media accounts ter werving van nieuwe klanten.
 2. Cursisten die een motorrijopleiding volgen en die in het bezit zijn van een autorijbewijs dienen zelf de verkeersboetes te betalen. Rijschool Reco kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. Cursisten die tijdens de motorrijles hun rijinstructeur kwijtraken, vanwege miscommunicatie, onoplettendheid of verkeersdrukte kunnen de gemiste rijles niet vergoed krijgen. Cursisten dienen altijd hun legitimatiebewijs en mobiele telefoon bij zich te hebben, zodat er contact kan worden gelegd.
 4. Ten aanzien van de overige voorwaarden gelden de bepalingen zoals neergelegd in het “huisreglement” waarvan de cursist een exemplaar ter hand is gesteld. Het “huisreglement” van Rijschool Reco maakt een integrerend deel van deze Algemene Voorwaarden uit.